WEBSITE DISCLAIMER

Без гаранции

Овој веб сајт е изработен ваков, без било какви предупредувања или гаранции, било директно или индиректно. Karmen.com.mk не дава појаснувања ниту гаранции поврзани со овој веб сајт или за информациите и материјалите кои се достапни на овој веб сајт.

Без да се наруши воопштеноста на претходниот параграф, Karmen.com.mk не гарантира дека:

  •  Овој веб сајт ќе биде постојано достапен, или целосно достапен; или
  • Информациите на овој веб сајт се комплетни, точни, прецизни и нема да има грешки.

Ништо на овој веб сајт што е објавено не повлекува ниту значи пропагирање, или има значење на пропагирање или советување од било каков вид.

Ограничени обврски

Karmen.com.mk нема да биде обврзан кон Вас во однос на неговите содржини или неговото користење, или било што друго врзано со овој веб сајт:

  • за било какви директни трошоци, овој веб сајт е достапен бесплатно
  • За било какви индиректни, посебни или следствени издатоци; или
  • За било какви оперативни загуби, загуби на добивка, приход, профит или заостанати заштеди, прекинување на договори или бизнис релации, рушење на углед и реноме, или загуба и корупција на информаци и податоци.

Овие ограничувања на обврските се применуваат дури и кога Karmen.com.mk бил јасно предупреден за потенцијалната загуба.

Исклучоци

Ништо во овој документ нема да исклучи или ограничи било каква гаранција која е произлезена од законска обврска која би била неприменлива за да исклучи или ограничи, и ништо во овој документ нема да исклучи или ограничи од обврските на Karmen.com.mk во однос на било каква ситуација слична на:

  • Смрт или лична повреда предизвикана од негрижа на Karmen.com.mk;
  • Заблуда или недоразбирање поради заблуда од страна на Karmen.com.mk; или
  • Работа, која би била незаконска или законски неприменлива за Karmen.com.mk со цел да се исклучи или ограничи, или да се примени исклучување или ограничување.

Неразумност

Со користење на овој веб сајт, Вие се согласувате дека исклучоците и ограничувањата на обврски изнесени во овој документ се разумни.

Доколку Вие сметате дека се неразумни, Вие можете да не го користите овој веб сајт.

Други страни

Вие прифаќате дека, како ентитет со ограничени обврски, Karmen.com.mk има интерес да го ограничи личните обврски на лицата вклучени во неговата изработка. Вие се согласувате дека нема да придонесете или да потврдите лично осуда против лицата вклучени во изработката на Karmen.com.mk, во случај на било какви загуби кои сте ги претпрпеле додека сте го користеле овој веб сајт.

Без нарушување на претходните параграфи, Вие се согласувате дека ограничувањата на гаранции и обврски, изнесени во овој документ ќе ги заштити лицата вклучени во работата на Karmen.com.mk, како и самиот Karmen.com.mk.

Неприменливи точки

Доколку било која точка од овој документ е, или се утврди дека е неприменлива поради примена на законска обврска, тоа нема да влијае на важењето на другите точки од овој документ.